اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۰۰۲۷۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان فرشته ، خیابان شبدیز ، شماره 1

گالری زفیر (نمایندگی ساعت رولکس – امگا -021-22002775 )

تلفن

  • ۲۲۰۰۲۷۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    خیابان فرشته ، خیابان شبدیز ، شماره 1